TMI

TMI

(alt-text)

'TMI' he whispered, gazing into the sea.