TMI

TMI

(alt-text)

'TMI' he whispered, gazing into the sea.

ETA
xkcd updates every Monday, Wednesday, and Friday